/ Hodnotiace správy

Hodnotiace správy

Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach Základnej umeleckej školy Jozefa Kresánka na Karloveskej ul. 3, v Bratislave 

Reset

Správa VVČ 2020-2021.pdf

ZUŠ Jozefa Kresánka - rozpočtová organizácia Hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy

Bratislava